Cách cài đặt Bludit CMS trên Debian 9

Bludit là một CMS viết blog đơn giản, nhanh chóng và linh hoạt được viết bằng PHP. Bludit sử dụng các tệp ở định dạng JSON để lưu trữ nội dung, vì vậy bạn không cần cài đặt hoặc định cấu hình cơ sở dữ liệu. Mã nguồn Bludit được lưu trữ trên Github . Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Bludit CMS trên phiên bản Debian 9 Vultr mới.

Yêu cầu:

  • Phiên bản PHP 5.3 trở lên với các phần mở rộng sau:
    • mbstring
    • gd
    • dom
    • json
  • Máy chủ web hỗ trợ PHP như Nginx, Apache, Lighttpd, H2O. Hướng dẫn này sẽ sử dụng Nginx.

Kiểm tra phiên bản Debian.

lsb_release -ds
# Debian GNU/Linux 9.5 (stretch)

Đảm bảo rằng hệ thống của bạn được cập nhật.

apt update && apt upgrade -y
Cài đặt các gói cần thiết.

apt install -y sudo zip unzip
Tạo non-root tài khoản người dùng có sudo mới có quyền truy cập và chuyển sang tài khoản đó.

adduser johndoe –gecos “John Doe”
usermod -aG sudo johndoe
su – johndoe

LƯU Ý : Thay thế johndoebằng tên người dùng của bạn .

Thiết lập múi giờ.

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Cài đặt PHP
Cài đặt PHP và các phần mở rộng PHP bắt buộc.

sudo apt install -y php7.0 php7.0-cli php7.0-fpm php7.0-common php7.0-mbstring php7.0-gd php7.0-xml php7.0-json

Kiểm tra phiên bản.

php –version

# PHP 7.0.30-0+deb9u1 (cli) (built: Jun 14 2018 13:50:25) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
# Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.0.30-0+deb9u1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

Cài đặt Nginx

Bludit có thể hoạt động với nhiều máy chủ web có hỗ trợ PHP. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng Nginx.

Cài đặt Nginx.

sudo apt install -y nginx

Kiểm tra phiên bản.

sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.10.3

Chạy sudo vim /etc/nginx/sites-available/bludit.confvà định cấu hình Nginx cho Bludit.

server {

listen 80;

server_name example.com;
root /var/www/bludit;

index index.php;

location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi.conf;
}

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

location ^~ /bl-content/tmp/ { deny all; }
location ^~ /bl-content/pages/ { deny all; }
location ^~ /bl-content/databases/ { deny all; }
}
Lưu file và thoát.

Kích hoạt bludit.conf cấu hình mới bằng cách liên kết tệp với sites-enabled thư mục.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/bludit.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Kiểm tra cấu hình Nginx.

sudo nginx -t

Tải lại Nginx.

sudo systemctl reload nginx.service

Cài đặt Bludit

Tạo một thư mục gốc tài liệu.

sudo mkdir -p /var/www/bludit

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/bludit thư mục thành johndoe.

sudo chown -R johndoe:johndoe /var/www/bludit

Tải xuống phiên bản mới nhất từ trang chính thức và giải nén tệp zip.

cd /var/www/bludit
wget https://df6m0u2ovo2fu.cloudfront.net/builds/bludit-2-3-4.zip
unzip bludit-2-3-4.zip
rm bludit-2-3-4.zip
mv bludit-2-3-4/* . && mv bludit-2-3-4/.* .
rmdir bludit-2-3-4

LƯU Ý: Cập nhật URL tải xuống nếu có bản phát hành mới hơn.

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/bludit thư mục thành www-data.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/bludit

Mở trang web của bạn trong trình duyệt web. Trang trình cài đặt Bludit sẽ xuất hiện. OK vậy là đã hoàn thành xong – Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *