Cách cài đặt Flarum Forum trên Debian 10

Trước khi bạn cài đặt Flarum, điều quan trọng là phải kiểm tra xem máy chủ của bạn có đáp ứng yêu cầu không. Để chạy Flarum, bạn sẽ cần:

 • Apache ( mod_rewriteđã bật) hoặc Nginx.
 • PHP phiên bản 7.1 với các extion mở rộng:  domgdjsonmbstringopensslpdo_mysqltokenizer.
 • Phiên bản MySQL 5.6 trở lên hoặc MariaDB phiên bản 10.0.5 trở lên.

Kiểm tra phiên bản Debian.

lsb_release -ds
# Debian GNU/Linux 10 (buster)

Tạo một non-root tài khoản người dùng mới với sudo.

adduser johndoe --gecos "John Doe"
usermod -aG sudo johndoe
su - johndoe

LƯU Ý : Thay thế johndoe bằng tên người dùng của bạn .

Thiết lập múi giờ.

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Đảm bảo rằng hệ thống của bạn được cập nhật.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Cài đặt các gói cần thiết.

sudo apt install -y zip unzip curl wget git

Cài đặt PHP

Cài đặt PHP, cũng như các phần mở rộng PHP cần thiết.

sudo apt install -y php php-cli php-fpm php-common php-mbstring php-gd php-xml php-mysql php-curl

Kiểm tra phiên bản.

php --version

# PHP 7.3.4-2 (cli) (built: Apr 13 2019 19:05:48) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
# Zend Engine v3.3.4, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
#   with Zend OPcache v7.3.4-2, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Cài đặt MariaDB

Cài đặt MariaDB.

sudo apt install -y mariadb-server

Kiểm tra phiên bản.

mysql --version
# mysql Ver 15.1 Distrib 10.3.15-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2

Chạy mysql_secure_installation tập lệnh để cải thiện bảo mật  MariaDB

sudo mysql_secure_installation

Đăng nhập vào MariaDB với tư cách là người dùng root.

sudo mysql -u root -p
# Enter password:

Tạo cơ sở dữ liệu MariaDB và người dùng cơ sở dữ liệu mới và ghi nhớ thông tin đăng nhập.

MariaDB> CREATE DATABASE dbname;
MariaDB> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
MariaDB> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB> quit

LƯU Ý: Thay thế dbname và username bằng tên thích hợp cho thiết lập của bạn. 

Cài đặt Nginx

Cài đặt Nginx.

sudo apt install -y nginx

Kiểm tra phiên bản.

sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.2

Cấu hình Nginx cho Flarum. Chạy sudo vim /etc/nginx/sites-available/flarum.conf và điền tệp với cấu hình sau.

server {

 listen [::]:80;
 listen 80;

 server_name example.com;
 root /var/www/flarum/public;

 index index.php;

 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
 }

 location ~* \.php$ {
  fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
  include fastcgi_params;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
 }

}

Lưu tệp và thoát với :WQ.

Kích hoạt flarum.conf cấu hình mới bằng cách liên kết tệp vào sites-enabled

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/flarum.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Kiểm tra cấu hình.

sudo nginx -t

Tải lại Nginx.

sudo systemctl reload nginx.service

Cài đặt trình soạn thảo

Tải xuống và cài đặt Trình soạn thảo, trình quản lý phụ thuộc cho PHP.

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'a5c698ffe4b8e849a443b120cd5ba38043260d5c4023dbf93e1558871f1f07f58274fc6f4c93bcfd858c6bd0775cd8d1') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Kiểm tra phiên bản.

composer --version
# Composer version 1.9.0 2019-08-02 20:55:32

Cài đặt Flarum

LƯU Ý: Flarum hiện đang trong giai đoạn beta. Bạn không nên chạy nó trong sản xuất trừ khi bạn biết bạn đang làm gì. Bạn nên chờ phát hành ổn định để sử dụng sản xuất.

Tạo một thư mục gốc tài liệu.

sudo mkdir -p /var/www/flarum

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/flarum thư mục thành johndoe.

sudo chown -R johndoe:johndoe /var/www/flarum

Điều hướng đến thư mục gốc tài liệu.

cd /var/www/flarum

Tải về bản phát hành mới nhất của Flarum qua composer.

composer create-project flarum/flarum . --stability=beta

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/flarumthư mục thành www-data.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/flarum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *