Cách cài đặt Attendize trên CentOS 7

Giới thiệu

Attendize là một nền tảng quản lý sự kiện và bán mã nguồn mở dựa trên Laravel PHP Framework. Mã nguồn của Attendize được lưu trữ công khai trên Github . Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Attendize trên phiên bản CentOS 7.

1. Yêu cầu:

 • MariaDB
 • PHP version 7.1.3

2. Kiểm tra phiên bản CentOS.

cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)

Tạo tài khoản người dùng không phải root mới có sudoquyền truy cập và chuyển sang tài khoản đó.

useradd -c “John Doe” johndoe && passwd johndoe
usermod -aG wheel johndoe
su – johndoe

LƯU Ý : Thay thế johndoebằng tên người dùng của bạn .

Thiết lập múi giờ.

timedatectl list-timezones
sudo timedatectl set-timezone ‘Region/City’

Đảm bảo rằng hệ thống của bạn được cập nhật.

sudo yum update -y
Cài đặt các gói cần thiết để hoàn thành hướng dẫn này.

sudo yum install -y git wget curl vim unzip
Tắt SELinux và Tường lửa.

sudo setenforce 0 ; sudo systemctl stop firewalld ; sudo systemctl disable firewalld

2. Cài đặt PHP

Thiết lập repo Webtatic YUM.

sudo rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
Cài đặt PHP, cũng như các phần mở rộng PHP cần thiết.

sudo yum install -y php72w php72w-cli php72w-fpm php72w-common php72w-mysql php72w-curl php72w-json php72w-zip php72w-gd php72w-xml php72w-mbstring php72w-opcache php72w-pgsql

Kiểm tra phiên bản.

php –version

# PHP 7.2.16 (cli) (built: Mar 10 2019 21:22:49) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
# Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.2.16, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Khởi động và kích hoạt PHP-FPM.

sudo systemctl start php-fpm.service
sudo systemctl enable php-fpm.service

3. Cài đặt MariaDB và tạo cơ sở dữ liệu

Cài đặt MariaDB.

sudo yum install -y mariadb-server

Kiểm tra phiên bản.

mysql --version
# mysql Ver 15.1 Distrib 5.5.60-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Khởi động và kích hoạt MariaDB.

sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service

Chạy mysql_secure installationđể cải thiện bảo mật và đặt mật khẩu cho rootngười dùng.

sudo mysql_secure_installation

Đăng nhập vào MariaDB với tư cách người dùng root.

mysql -u root -p
# Enter password

Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng mà bạn sẽ sử dụng để cài đặt Attendize và ghi nhớ thông tin đăng nhập.

CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
quit

Cài đặt và định cấu hình Nginx

Cài đặt Nginx.

sudo yum install -y nginx

Kiểm tra phiên bản.

nginx -v
# nginx version: nginx/1.12.2

Khởi động và kích hoạt Nginx.

sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service

Chạy sudo vim /etc/nginx/conf.d/attendize.confvà điền tệp với cấu hình sau.

server {
  listen 80;
  listen [::]:80;

  server_name example.com; # Check this
  root /var/www/attendize/public; # Check this

  index index.php;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; # Check this
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}

Kiểm tra cấu hình.

sudo nginx -t

Tải lại Nginx.

sudo systemctl reload nginx.service

Cài đặt Composer

Cài đặt Composer trên toàn cầu.

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '48e3236262b34d30969dca3c37281b3b4bbe3221bda826ac6a9a62d6444cdb0dcd0615698a5cbe587c3f0fe57a54d8f5') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Kiểm tra phiên bản.

composer --version
# Composer version 1.8.5 2019-04-09 17:46:47

Cài đặt Attendize

Tạo một thư mục gốc tài liệu.

sudo mkdir -p /var/www/attendize

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/attendizethư mục thành johndoe.

sudo chown -R johndoe:johndoe /var/www/attendize

Điều hướng đến thư mục gốc của tài liệu.

cd /var/www/attendize

Tải xuống bản phát hành mới nhất của Attendize và giải nén nó.

wget https://github.com/Attendize/Attendize/archive/v1.2.0.zip
unzip v1.2.0.zip
rm v1.2.0.zip
mv Attendize-1.2.0/* . && mv Attendize-1.2.0/.* .
rmdir Attendize-1.2.0

Tạo một bản sao của tệp cấu hình môi trường.

cp .env.example .env

Chạy trình soạn nhạc để cài đặt các thư viện khác nhau.

composer install

LƯU Ý: Nếu hệ thống của bạn có bộ nhớ dưới 2GB, bạn có thể gặp lỗi khi chạy composer installlệnh. Để khắc phục điều này, hãy định cấu hình dung lượng bộ nhớ hoán đổi lớn hơn.

Tạo khóa ứng dụng.

php artisan key:generate

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/attendizethư mục thành nginx.

sudo chown -R nginx:nginx /var/www/attendize

Chạy sudo vim /etc/php-fpm.d/www.confvà đặt người dùng và nhóm thành nginx. Ban đầu, chúng sẽ được đặt thành apache.

sudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf
# user = nginx
# group = nginx

Khởi động lại dịch vụ PHP-FPM.

sudo systemctl restart php-fpm.service

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *