Cách cài đặt GruntJS trên Debian 9

GruntJS là một trình chạy tác vụ JavaScript được viết trên NodeJS. Nó có thể được sử dụng để tự động hóa  các tác vụ lặp đi lặp lại cho ứng dụng của bạn như thu nhỏ, biên dịch, kiểm tra đơn vị, ….

1. Installation

sudo apt-get update

Cài đặt curl:

sudo apt-get install curl

Thêm lưu trữ gói của NodeJS 8.x bằng lệnh sau:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -

Tiếp theo, chúng ta cần cài đặt tất cả NodeJS và NPM cùng với các công cụ phát triển:

sudo apt-get install build-essential nodejs

Bây giờ hãy kiểm tra để đảm bảo NodeJS và NPM đang hoạt động:

node --version && npm --version
#v8.x.x
#5.x.x

Cài đặt Grunt:

sudo npm install -g grunt-cli

Thao tác này sẽ cài đặt Grunt trên hệ thống của bạn. Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản được cài đặt trên hệ thống:

grunt --version
#grunt-cli v1.2.0

2. Cài đặt Grunt

Để cài đặt grunt trên một dự án mới, chúng tôi sẽ cần thêm hai tệp vào thư mục dự án của bạn: package.json và Gruntfile.js.

  • package.json: Tệp này được NPM sử dụng để lưu trữ  dữ liệu cho các dự án được xuất bản dưới dạng mô-đun NPM.
  • Gruntfile.js :runtfile.js orGruntfile.coffee` và được sử dụng để định cấu hình hoặc xác định các tác vụ, cũng như tải các plugin Grunt.

Điều hướng đến thư mục gốc của gói của bạn:

cd /path/to/project

Chạy lệnh sau để tạo package.json:

sudo npm init

Sau khi package.json của bạn được tạo, hãy cài đặt Grunt làm phụ thuộc phát triển:

sudo npm install grunt --save-dev

Tạo Gruntfile.js:

nano Gruntfile.js

Đăng ký một nhiệm vụ mặc định đơn giản:

var grunt = require('grunt');
grunt.registerTask('default', 'default task description', function(){
  console.log('hello world');
});

Bây giờ, hãy chạy tác vụ mặc định

grunt

OK như vậy là đã xong – chúc các bạn thành công. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *