Cách cài đặt Neos CMS trên Ubuntu 18.04 LTS

Neos là nền tảng ứng dụng CMS là khung ứng dụng cốt lõi. Bài viết này sẽ hướng dẫn này sẽ cho các bạn cách cài đặt Neos CMS trên máy chủ Ubuntu 18.04.

Yêu cầu:

 • Nginx
 • MySQL phiên bản 5.7.7 trở lên, MariaDB phiên bản 10.2.2 trở lên và PostgreSQL phiên bản 9.4 trở lên.
 • Phiên bản PHP 7.1.0 trở lên với các mô-đun sau.

1. Kiểm tra phiên bản Ubuntu.

lsb_release -ds
# Ubuntu 18.04 LTS

Tạo non-root tài khoản người dùng mới có sudo quyền truy cập và chuyển sang tài khoản đó.

adduser johndoe --gecos "John Doe"
usermod -aG sudo johndoe
su - johndoe

LƯU Ý : Thay thế johndoebằng tên người dùng của bạn .

Đảm bảo rằng hệ thống của bạn được cập nhật.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Thiết lập múi giờ.

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Cài đặt các công cụ và gói cần thiết.

sudo apt install -y curl git unzip apt-transport-https vim

2. Cài đặt PHP

Cài đặt PHP 7.2 và các phần mở rộng PHP bắt buộc.

sudo apt install -y php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-common php7.2-mysql php7.2-xml php7.2-mbstring php-imagick

Kiểm tra phiên bản.

php --version
# PHP 7.2.7-0ubuntu0.18.04.2 (cli) (built: Jul 4 2018 16:55:24) ( NTS )

Khởi động lại PHP-FPM.

sudo systemctl restart php7.2-fpm.service

3.Cài đặt MySQL và thiết lập cơ sở dữ liệu

Cài đặt MySQL.

sudo apt install -y mysql-server

Kiểm tra phiên bản.

mysql --version && sudo mysqld --version
# mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.23, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper
# mysqld Ver 5.7.23-0ubuntu0.18.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))

Chạy mysql_secure_installationđể cải thiện bảo mật và đặt mật khẩu cho rootngười dùng.

sudo mysql_secure_installation

Kết nối với MySQL shell với tư cách là người dùng gốc.

sudo mysql -u root -p
# Enter password

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL trống và người dùng cho Neos CMS và ghi nhớ thông tin đăng nhập.

CREATE DATABASE dbname CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

4. Cài đặt và định cấu hình Nginx

Neos có thể hoạt động với nhiều máy chủ web phổ biến. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng Nginx.

Cài đặt Nginx.

sudo apt install -y nginx

Kiểm tra phiên bản.

sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.0 (Ubuntu)

Chạy sudo vim /etc/nginx/sites-available/neos.confvà thiết lập máy chủ ảo Nginx cho Neos CMS.

server {
 listen 80;
 listen [::]:80;

 server_name example.com;
 root /var/www/neos/Web;

 index index.php;

 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
 }

 location ~ \.php$ {
  include snippets/fastcgi-php.conf;
  fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
  fastcgi_param FLOW_CONTEXT Production;
  fastcgi_param FLOW_REWRITEURLS 1;
 }
}

Save và thoát.

Kích hoạt neos.conf cấu hình mới bằng cách liên kết tệp với sites-enabled file.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/neos.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Kiểm tra cấu hình.

sudo nginx -t

Tải lại Nginx.

sudo systemctl reload nginx.service

5. Cài đặt trình soạn nhạc

Cài đặt Composer trên toàn cầu bằng cách đưa ra các lệnh sau.

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '93b54496392c062774670ac18b134c3b3a95e5a5e5c8f1a9f115f203b75bf9a129d5daa8ba6a13e2cc8a1da0806388a8') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Kiểm tra phiên bản.

composer --version
# Composer version 1.7.1 2018-08-07 09:39:23

Cài đặt Neos CMS bằng Composer

Tạo một thư mục gốc tài liệu.

sudo mkdir -p /var/www/neos

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/neos thư mục thành johndoe.

sudo chown -R johndoe:johndoe /var/www/neos

Đi tới thư mục gốc tài liệu của bạn.

cd /var/www/neos

Cài đặt Neos CMS và tất cả các phụ thuộc của nó.

composer create-project neos/neos-base-distribution .

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/neos thư mục thành www-data.

sudo ./flow core:setfilepermissions johndoe www-data www-data
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/neos

Đi tới http://example.com/setup và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng thiết lập đã hoàn tất và bạn có thể nhập giao diện người dùng hoặc phần phụ trợ của trang web Neos của mình. Để truy cập quản trị viên Neos, hãy thêm /neos vào URL trang web của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *