Bạn sẽ khắc phục sự cố ‘Can’t create new cpanel accounts’ như thế nào?

Nếu bạn đang tạo tài khoản cpanel cho một miền và gặp lỗi tạo tài khoản, bạn gặp lỗi “the error Unable to add the user”

‘abccom’

Trong trường hợp đó, hãy tham khảo các bước dưới đây để khắc phục sự cố:

1) Đầu tiên hãy kiểm tra / usr / local / cpanel / logs / error_log để tìm lỗi khi cố gắng tạo tài khoản.

2) chmod + w passwd, v (cd / etc)

3) ll / etc / group *
-rw-r – r– 1 root root 6336 Nov 16 21:40 / etc / group
-rw ——- 1 root root 6359 Nov 16 21:39 / etc / group-

4) chattr -i / etc / group

5) mv / etc / gshadow /etc/gsahdow.corrupt

Và thực hiện lệnh grpconv để xây dựng lại tệp. Bây giờ bạn có thể tạo tài khoản mới mà không có bất kỳ thông báo lỗi nào.

Tham khảo thêm dịch vụ VPS tại inet:  https://inet.vn/vps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *