Cách cài đặt Golang 1.13 trên CentOS 8, Ubuntu 18.04, Debian 10 và Fedora 31

* Điều kiện tiên quyết – trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn có

  • VPS Vultr CentOS 8, Ubuntu 18.04 hoặc Debian 10
  • Người dùng có quyền root

1. Tải xuống và giải nén Go 1.13

Các lệnh ví dụ cho các hệ thống 64 bit

wget https://dl.google.com/go/go1.13.6.linux-amd64.tar.gz
sudo tar -zxvf go1.13.6.linux-amd64.tar.gz -C /usr/local
rm go1.13.6.linux-amd64.tar.gz -f

Các lệnh ví dụ cho các hệ thống 32 bit

wget https://dl.google.com/go/go1.13.6.linux-386.tar.gz
sudo tar -zxvf go1.13.6.linux-386.tar.gz -C /usr/local
rm go1.13.6.linux-386.tar.gz -f

2. Thiết lập biến môi trường

echo ‘export GOROOT=/usr/local/go’ | sudo tee -a /etc/profile
echo ‘export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin’ | sudo tee -a /etc/profile
source /etc/profile

3. Verification

Xác minh thiết lập Go.

go version

In ra phiên bản hiện tại.

go env

TÙY CHỌN: Chương trình Hello World 

VÍ dụ: Hãy viết ứng dụng Hello World để kiểm tra thiết lập của chúng tôi.

Tạo một thư mục và điều hướng vào nó.

mkdir hello
cd hello

Tạo mô-đun Go bằng go mod lệnh.

go mod init hello

Tạo một tệp có tên hello.go

touch hello.go

Chỉnh sửa tập tin hello.go.

vi hello.go

Khi đã ở trong trình chỉnh sửa vi, nhấn Iđể chuyển sang chế độ ‘Chèn’

Nhập đoạn mã sau vào trình chỉnh sửa.

package main

import “fmt”

func main() {
fmt.Printf(“Hello World!”)
}
Lưu tệp bằng cách nhấn ESCvà gõ W+ Q+ ENTER

go run hello.go

Bạn sẽ thấy đầu ra:

Hello World!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *