Cách cài đặt Grav CMS trên CentOS 7

Grav là một CMS tệp mã nguồn mở được viết bằng PHP. Mã nguồn Grav được lưu trữ công khai trên GitHub . Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Grav CMS trên phiên bản CentOS 7 Vultr mới.

Yêu cầu

 • Máy chủ Web (Apache, Nginx, LiteSpeed, Lightly hoặc IIS). Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng Nginx.
 • PHP 5.5.9 trở lên
 • Tài khoản root

Trước khi bắt đầu

Kiểm tra phiên bản CentOS.

cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)

 

Thiết lập múi giờ.

timedatectl list-timezones
sudo timedatectl set-timezone 'Region/City'

Đảm bảo rằng hệ thống của bạn được cập nhật.

sudo yum update -y

Cài đặt các gói cần thiết.

sudo yum install -y wget curl vim unzip

Để đơn giản hơn, hãy tắt SELinux và Tường lửa.

sudo setenforce 0 ; sudo systemctl stop firewalld ; sudo systemctl disable firewalld

Cài đặt PHP và các phần mở rộng PHP bắt buộc

Thiết lập repo Webtatic YUM.

sudo rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

Cài đặt phần mở rộng PHP và PHP.

sudo yum install -y php72w php72w-cli php72w-fpm php72w-common php72w-curl php72w-gd php72w-json php72w-mbstring php72w-xml php72w-zip php72w-opcache php72w-pecl-apcu

Kiểm tra phiên bản.

php --version

Khởi động và kích hoạt dịch vụ PHP-FPM.

sudo systemctl start php-fpm.service
sudo systemctl enable php-fpm.service

Cài đặt và định cấu hình Nginx

Cài đặt Nginx.

sudo yum install -y nginx

Kiểm tra phiên bản.

nginx -v

Khởi động và kích hoạt dịch vụ Nginx.

sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service

Định cấu hình Nginx. Chạy sudo vim /etc/nginx/conf.d/grav.conf và điền file với cấu hình sau.

server {

 listen 80;

 server_name example.com;
 root /var/www/grav;

 index index.html index.php;

 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
 }

 location ~* /(\.git|cache|bin|logs|backup|tests)/.*$ { return 403; }
 location ~* /(system|vendor)/.*\.(txt|xml|md|html|yaml|yml|php|pl|py|cgi|twig|sh|bat)$ { return 403; }
 location ~* /user/.*\.(txt|md|yaml|yml|php|pl|py|cgi|twig|sh|bat)$ { return 403; }
 location ~ /(LICENSE\.txt|composer\.lock|composer\.json|nginx\.conf|web\.config|htaccess\.txt|\.htaccess) { return 403; }

 location ~ \.php$ {
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  fastcgi_index index.php;
  include fastcgi_params;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root/$fastcgi_script_name;
 }

}

Kiểm tra cấu hình Nginx.

sudo nginx -t

Tải lại Nginx.

sudo systemctl reload nginx.service

Cài đặt Grav

Tạo một thư mục gốc tài liệu.

sudo mkdir -p /var/www/grav

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/gravthư mục thành johndoe.

sudo chown -R johndoe:johndoe /var/www/grav

Điều hướng đến thư mục gốc của tài liệu.

cd /var/www/grav

Tải xuống và giải nén Grav.

wget https://getgrav.org/download/core/grav-admin/1.4.8
unzip 1.4.8
mv grav-admin/* . && mv grav-admin/.* .
rm -rf grav-admin 1.4.8

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/gravthư mục thành nginx.

sudo chown -R nginx:nginx /var/www/grav

Chạy sudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf và đặt người dùng và nhóm thành nginx.

sudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf
# user = nginx
# group = nginx

Khởi động lại dịch vụ PHP-FPM.

sudo systemctl restart php-fpm.service

Tạo /var/lib/php/session/thư mục và thay đổi quyền sở hữu thành nginx.

sudo mkdir -p /var/lib/php/session/ && sudo chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session/

Mở http://example.com trong trình duyệt web của bạn và làm theo hướng dẫn trên màn hình. OK vậy là mình đã hướng dẫn xong – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *