Cách cài đặt Nextcloud trên Debian 10?

1. Giới thiệu;

Nextcloud là một mã nguồn mở, lưu trữ tệp cung cấp các chức năng tương tự Dropbox hoặc Google Drive. Hướng dẫn này mô tả cách cài đặt Nextcloud trên phiên bản máy chủ Debian mới được cài đặt tại Vultr.

2. Cần chuẩn bị:

Trước hết bạn cần update lại debian linux đã:

$ sudo apt update

2. Liệt kê các gói nâng cấp

Bước này là tùy chọn. Để xem các gói có thể nâng cấp trước khi thực hiện nâng cấp,

$ sudo apt list --upgradable
3. Gói nâng cấp

Lệnh này sẽ nâng cấp tất cả các gói nâng cấp.

$ sudo apt upgrade
4. Khởi động lại máy chủ
$ sudo reboot


5. Tùy chọn

Sử dụng apt để loại bỏ các gói cũ

$ sudo apt autoremove

6. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MARIADB

# apt install mariadb-server php-mysql -y

7.Chạy trình hướng dẫn bảo mật cơ sở dữ liệu.

# mysql_secure_installation

Trả lời các câu hỏi như sau. Thay thế mật khẩu ví dụ bằng một mật khẩu mạnh.

Enter current password for root (enter for none): Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: example-password
Re-enter new password: example-password
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Đăng nhập vào MySQL bằng mật khẩu bạn đã chọn.

# mysql -u root -p

Tạo cơ sở dữ liệu cho Nextcloud.

MariaDB> CREATE DATABASE nextclouddb;

Tạo người dùng Nextcloud và cấp quyền truy cập . Thay thế mật khẩu

MariaDB> GRANT ALL ON nextclouddb.* TO 'nextcloud_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'example-password';
MariaDB> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB> EXIT;

8. Cài đặt PHP

Cài đặt PHP và các phần mở rộng cần thiết.

# apt install php php-gd php-mbstring php-dom php-curl php-zip php-simplexml php-xml -y

9. Cài đặt Apache

Cài đặt Apache và mô-đun PHP.
# apt install apache2 libapache2-mod-php -y

10. Khởi động Apache và cho phép nó chạy khi khởi động.

# systemctl start apache2
# systemctl enable apache2

11. Cài đặt Nextcloud

# wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-18.0.4.tar.bz2
Giải nén phân phối vào thư mục / var / www / html.

# tar -xjf nextcloud-18.0.4.tar.bz2 -C /var/www/html

Biến Apache thành chủ sở hữu của các tệp Nextcloud.

# chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
# chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud

12. Cấu hình Nextcloud

Điều hướng đến URL Nextcloud tại địa chỉ IP của máy chủ của bạn.

http://192.0.2.123/nextcloud/

Nhập thông tin cấu hình.

Chọn tên người dùng quản trị và mật khẩu an toàn.
Để lại thư mục Data Foder ở giá trị mặc định.
Đối với người dùng Database user, nhập: nextcloud_user
Đối với Database password , hãy nhập mật khẩu nextcloud_user mà bạn đã chọn trong MariaDB.
Đối với Database name , nhập: nextclouddb
“localhost” là “localhost”.
Nhấp vào Finish là hoàn thành – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *