Cách cài đặt osTicket trên Debian 10

1. OS ticket là gì?

osTicket là một hệ thống bán vé hỗ trợ khách hàng nguồn mở. Mã nguồn osTicket được lưu trữ công khai trên Github . Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách cài đặt và định cấu hình osTicket trên Debian 10 (buster).

Yêu cầu:

  • Máy chủ HTTP chạy Nginx hoặc Apache.
  • Phiên bản PHP 5.6 trở lên
  • mysqli, gd, gettext, imap, json, mbstring, Và xml extensions cho PHP
  • Cơ sở dữ liệu MySQL phiên bản 5.0 trở lên.

Trước khi bắt đầu: Kiểm tra phiên bản Debian.

lsb_release -ds
# Debian GNU/Linux 10 (buster)

Tạo một non-roottài khoản người dùng mới với sudoquyền truy cập và chuyển sang nó.

adduser johndoe –gecos “John Doe”
usermod -aG sudo johndoe
su – johndoe

LƯU Ý : Thay thế johndoe bằng tên người dùng của bạn .

Thiết lập múi giờ.

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Đảm bảo rằng hệ thống của bạn được cập nhật.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Cài đặt các gói cần thiết.

sudo apt install -y zip unzip curl wget git

Cài đặt PHP:

Cài đặt PHP, cũng như các phần mở rộng PHP cần thiết.

sudo apt install -y php php-cli php-fpm php-common php-mbstring php-curl php-gd php-mysql php-json php-xml php-imap php-intl php-apcu

Kiểm tra phiên bản.

php -v
# PHP 7.3.4-2 (cli) (built: Apr 13 2019 19:05:48) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
# Zend Engine v3.3.4, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
# with Zend OPcache v7.3.4-2, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Kiểm tra các phần mở rộng PHP đã cài đặt.

php -m

# mbstring
# curl
# gd
# PDO
# mysqli
# openssl
# . . .
Cài đặt MariaDB
Cài đặt MariaDB.

sudo apt install -y mariadb-server

Kiểm tra phiên bản.

mysql –version
# mysql Ver 15.1 Distrib 10.3.15-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2

Chạy mysql_secure_installation tập lệnh để cải thiện bảo mật cài đặt MariaDB của bạn.

sudo mysql_secure_installation

Đăng nhập vào MariaDB với tư cách là người dùng root.

sudo mysql -u root -p
# Enter password:

Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng MariaDB mới và ghi nhớ thông tin đăng nhập.

CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL ON dbname.* TO ‘username’ IDENTIFIED BY ‘password’;
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Cài đặt Nginx
Cài đặt Nginx.

sudo apt install -y nginx

Kiểm tra phiên bản.

sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.2

Định cấu hình Nginx để sử dụng với osTicket.

sudo vim /etc/nginx/sites-available/osticket.conf

Điền vào các tập tin với sau đây.

server {

listen 80;
server_name example.com;

root /var/www/osticket/upload;
index index.php index.html;

set $path_info “”;

location ~ /include {
deny all;
return 403;
}

if ($request_uri ~ “^/api(/[^\?]+)”) {
set $path_info $1;
}

location ~ ^/api/(?:tickets|tasks).*$ {
try_files $uri $uri/ /api/http.php?$query_string;
}

if ($request_uri ~ “^/scp/.*\.php(/[^\?]+)”) {
set $path_info $1;
}

if ($request_uri ~ “^/.*\.php(/[^\?]+)”) {
set $path_info $1;
}

location ~ ^/scp/ajax.php/.*$ {
try_files $uri $uri/ /scp/ajax.php?$query_string;
}

location ~ ^/ajax.php/.*$ {
try_files $uri $uri/ /ajax.php?$query_string;
}

location / {
try_files $uri $uri/ index.php;
}

location ~ \.php$ {
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
}

}

Kích hoạt osticket.conf cấu hình mới bằng cách liên kết tệp vào sites-enabledthư mục.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/osticket.conf /etc/nginx/sites-enabled

Kiểm tra cấu hình.

sudo nginx -t

Tải lại Nginx.

sudo systemctl reload nginx.service

Cài đặt osTicket
Tạo một thư mục gốc tài liệu.

sudo mkdir -p /var/www/osticket

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/osticket thư mục thành johndoe.

sudo chown -R johndoe:johndoe /var/www/osticket

Điều hướng đến thư mục gốc tài liệu.

cd /var/www/osticket

Tải xuống và giải nén bản phát hành mới nhất của osTicket.

wget https://github.com/osTicket/osTicket/releases/download/v1.12.2/osTicket-v1.12.2.zip
unzip osTicket-v1.12.2.zip
rm osTicket-v1.12.2.zip

Sao chép tập tin cấu hình mẫu.

sudo cp upload/include/ost-sampleconfig.php upload/include/ost-config.php

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/osticket thư mục thành www-data.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/osticket

Khi mọi thứ đã được định cấu hình, đã đến lúc truy cập vào trình hướng dẫn cài đặt web osTicket. Mở trang web của bạn trong trình duyệt web và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

Sau khi cài đặt vì lý do bảo mật xóa thư mục setup

sudo rm -rf upload/setup
sudo chmod 0644 upload/include/ost-config.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *