Cách cài đặt TextPattern CMS 4.6.2 trên VPS Debian 9 LAMP

TextPattern CMS 4.6.2 là Hệ thống quản lý nội dung (CMS) đơn giản, linh hoạt, miễn phí và mã nguồn mở cho phép các nhà thiết kế web thiết kế các trang web đẹp mà không cần lập trình bằng PHP. TextPattern CMS có ngôn ngữ tạo mẫu dựa trên thẻ giống XML dễ học, cho phép các nhà thiết kế web nhanh chóng cấu trúc và xây dựng các trang web và blog dựa trên CMS nhanh, gọn gàng và an toàn.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ cài đặt TextPattern CMS 4.6.2 trên VPS Debian 9 LAMP sử dụng máy chủ web Apache, PHP 7.1 và cơ sở dữ liệu MariaDB.

Những thứ cần chuẩn bị:

 • Một phiên bản máy chủ ảo VPS Debian 9 có quyền truy cập SSH

Bước 1: Cập nhật hệ thống Debian 9

>>>> Mọi người có thể tạo người dùng sudo tại phần 1 bài viết:https://thuemaychuao.net/cach-cai-dat-blogotext-cms-tren-vps-debian-9-lamp/

Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào máy chủ bằng người dùng sudo không phải root và chạy các lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade

Bước 2: Cài đặt Máy chủ Web Apache

Cài đặt máy chủ web Apache với:

sudo apt-get -y install apache2 

Sau đó sử dụng systemctl để khởi động và cho phép Apache tự động thực thi tại thời điểm khởi động.

sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2

Kiểm tra tệp cấu hình trang web mặc định Apache của bạn để đảm bảo rằng DocumentRoot trỏ đến đúng thư mục.

sudo vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf 

Các DocumentRoot cấu hình sẽ trông như thế này:

DocumentRoot "/var/www/html"

Bây giờ chúng ta cần bật mod_rewrite Apache, vì vậy hãy đảm bảo rằng tệp cấu hình trang web mặc định Apache của bạn vẫn đang mở và thêm các lệnh DirectoryApache ngay trước </VirtualHost>, để phần cuối tệp cấu hình của bạn trông giống như sau:

  <Directory /var/www/html/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Bây giờ hãy lưu và thoát tệp, đồng thời kích hoạt mod_rewrite Apache:

sudo a2enmod rewrite

Kkhởi động lại Apache

sudo systemctl restart apache2

Bước 3: Cài đặt PHP 7.0

Cài đặt PHP 7.0 cùng với tất cả các mô-đun PHP cần thiết mà TextPattern CMS yêu cầu.

sudo apt-get -y install php php-gd php-mbstring php-common php-mysql php-imagick php-xml libapache2-mod-php php-curl

Bước 4: Cài đặt máy chủ MariaDB (MySQL)

Debian 9 mặc định sử dụng máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB, là một trình hoàn toàn nguồn mở, thay thế cho máy chủ MySQL.

Cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB với:

sudo apt-get -y install mariadb-server

Khởi động và kích hoạt máy chủ MariaDB tự động tại thời điểm khởi động.

sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb

Bảo mật cài đặt máy chủ MariaDB của bạn:

sudo mysql_secure_installation

 

Bước 5: Tạo cơ sở dữ liệu cho TextPattern CMS

Đăng nhập vào MariaDB với tư cách là rootMariaDB bằng cách chạy lệnh sau.

sudo mariadb -u root -p

Để truy cập dấu nhắc lệnh MariaDB, chỉ cần nhập root mật khẩu MariaDB khi được nhắc.

Chạy các truy vấn sau để tạo cơ sở dữ liệu MariaDB và người dùng cơ sở dữ liệu cho TextPattern CMS.

CREATE DATABASE textpattern_db CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
CREATE USER 'textpattern_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UltraSecurePassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON textpattern_db.* TO 'textpattern_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Bạn có thể thay thế tên cơ sở dữ liệu textpattern_db + tên người dùng textpattern_user theo ý thích của bạn,

Bước 6: Cài đặt tệp TextPattern CMS

Thay đổi thư mục làm việc hiện tại của bạn thành thư mục web mặc định.

cd /var/www/html/

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi như 'No such file or directory'sau, hãy thử lệnh sau:

cd /var/www/ ; sudo mkdir html ; cd html


Sử dụng wgetđể tải xuống gói cài đặt TextPattern CMS.

sudo wget https://textpattern.com/file_download/75/textpattern-4.6.2.zip


Cài đặt unzip để có thể giải nén tập tin.

sudo apt-get -y install unzip

Bây giờ giải nén file  zip.

sudo unzip textpattern-4.6.2.zip

Di chuyển tất cả các tệp cài đặt vào thư mục gốc của web:

sudo mv textpattern-4.6.2/* /var/www/html

Thay đổi quyền sở hữu các tệp web để tránh mọi vấn đề về quyền.

sudo chown -R www-data:www-data *

Khởi động lại Apache một lần nữa.

sudo systemctl restart apache2

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để chuyển sang bước cuối cùng.

Bước 7: Hoàn thành cài đặt TextPattern CMS

Để truy cập trang cài đặt TextPattern CMS, hãy nhập địa chỉ IP phiên bản Vultr của bạn vào thanh địa chỉ trình duyệt, sau đó /textpattern/setup/:

http://YOUR_IP_ADDRESS/textpattern/setup/

Hầu hết cácn ngôn ngữ của bạn và nhấp vào Submitnút.

 1. Nhập chi tiết cơ sở dữ liệu mà đã  tạo trước đó:
  MySQL user name:  textpattern_user
  MySQL password:   UltraSecurePassword
  MySQL server:    localhost
  MySQL database:   textpattern_db
  
 2. Nhập tên miền trang web của bạn nếu nó được định cấu hình, nếu không, chỉ cần nhập địa chỉ IP của bạn và nhấp vào Next
  Site URL:      YOUR__IP_ADDRESS
  
 3. Bạn sẽ thấy một trang xác nhận rằng kết nối cơ sở dữ liệu của bạn đã được kết nối. Nếu bạn thấy thông báo lỗi, hãy quay lại bước 2 và kiểm tra cài đặt cơ sở dữ liệu của bạn.
 4. Bây giờ quay lại thiết bị đầu cuối phiên bản máy chủ của bạn và tạo một config.php trong /textpattern/thư mục.
  sudo vi textpattern/config.php
  

  Sao chép văn bản trên trang cài đặt vào config.php, sau đó lưu và thoát khỏi tệp. Nội dung của tệp cấu hình sẽ trông giống như sau:

  <?php
  $txpcfg['db'] = 'textpattern_db';
  $txpcfg['user'] = 'textpattern_user';
  $txpcfg['pass'] = 'UltraSecurePassword';
  $txpcfg['host'] = 'localhost';
  $txpcfg['table_prefix'] = '';
  $txpcfg['txpath'] = '/var/www/html/textpattern';
  $txpcfg['dbcharset'] = 'utf8mb4';
  ?>
  

  Tiếp theo, quay lại trang cài đặt trong trình duyệt của bạn và nhấp vào I did it!

 5. Bây giờ hãy nhập chi tiết đăng nhập của bạn như sau:
  Your full name: <your full name>
  Your email address: <your email address>
  Choose a login name: <a memorable login name>
  Choose a password: <a secure password>
  

  Nhấp vào Nextđể hoàn tất cài đặt.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *