Cách cài đặt X-Cart 5 trên VPS Debian 10

1. Tìm hiểu về X -Cart 5

X-Cart là một nền tảng Thương mại điện tử mã nguồn mở cực kỳ linh hoạt với hàng tấn các tính năng và tích hợp được lưu trữ  mã nguồn trên Github. Bài viết này mình sẽ mô tả quá trình cài đặt X-Cart 5 trên phiên bản Vultr Debian 10 (buster), sử dụng Nginx làm máy chủ web và MariaDB làm máy chủ cơ sở dữ liệu.

Yêu cầu:

  • Phiên bản PHP 7.2 trở lên
  • PHP phần mở rộng: pdo, phar, mysql, mbstring,curl
  • Phiên bản MySQL 5.7.7 trở lên hoặc MariaDB tương đương
  • Nginx

Kiểm tra phiên bản Debian.

lsb_release -ds
# Debian GNU/Linux 10 (buster)

Tạo một tài khoản người dùng không root mới có sudoquyền truy cập và chuyển sang nó.

adduser johndoe –gecos “John Doe”
usermod -aG sudo johndoe
su – johndoe

LƯU Ý : Thay thế johndoe bằng tên người dùng của bạn .

Thiết lập múi giờ.

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Đảm bảo rằng hệ thống của bạn được cập nhật.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Cài đặt các gói cần thiết.

sudo apt install -y zip unzip curl wget git

 

Cài đặt PHP:

sudo apt install -y php php-cli php-fpm php-common php-mbstring php-curl php-mysql php-json php-xml php-phar php-pdo php-gd

Kiểm tra phiên bản.

php -v
# PHP 7.3.14-1~deb10u1 (cli) (built: Feb 16 2020 15:07:23) ( NTS )

Kiểm tra các phần mở rộng PHP đã cài đặt.

php -m

# mbstring
# curl
# gd
# PDO
# mysqli
# openssl
# . . .

Cài đặt MariaDB.

sudo apt install -y mariadb-server

Kiểm tra phiên bản.

mysql –version
# mysql Ver 15.1 Distrib 10.3.22-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2

Chạy mysql_secure_installation để cải thiện bảo mật cài đặt MariaDB của bạn.

sudo mysql_secure_installation

Đăng nhập vào MariaDB với tư cách là người dùng root.

sudo mysql -u root -p
# Enter password:

Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng MariaDB mới và ghi nhớ thông tin đăng nhập.

CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL ON dbname.* TO ‘username’ IDENTIFIED BY ‘password’;
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Cài đặt Nginx.

sudo apt install -y nginx

Kiểm tra phiên bản.

sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.2

Định cấu hình Nginx để sử dụng với X-Cart.

sudo vim /etc/nginx/sites-available/xcart.conf

Và điền vào tập tin với cấu hình dưới đây.

server {
listen 80;
listen [::]:80;
root /var/www/xcart;
index index.php index.html index.htm;
server_name example.com;
location @handler {
index cart.php;
rewrite ^/sitemap.xml(\?.+)?$ /cart.php?target=sitemap;
rewrite ^/(.*)$ /cart.php?url=$1 last;
}
location / {
try_files $uri $uri/ @handler;
}
location ~ \.php$ {
try_files $uri @handler;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
include fastcgi_params;
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
}
}

Kích hoạt xcart.confcấu hình mới bằng cách liên kết tệp vào sites-enabledthư mục.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/xcart.conf /etc/nginx/sites-enabled

Kiểm tra cấu hình.

sudo nginx -t

Tải lại Nginx.

sudo systemctl reload nginx.service

Cài đặt X-Cart- Điều hướng đến /var/wwwthư mục.

cd /var/www/

Tải xuống bản phát hành X-Cart gần đây nhất cho máy trạm cục bộ của bạn từ https://www.x-cart.com/doad.html.

Tải gói X-Cart lên máy chủ của bạn bằng SFTP. Xem hướng dẫn SFTP của chúng tôi ở đây. Đặt tệp trong thư mục / var / www / của bạn. Trong ví dụ này, tên tệp là x-cart-5.4.0.10-en.tgz, tên của bạn có thể khác.

Giải nén gói X-Cart.

sudo tar -xzpf x-cart-5.4.0.10-en.tgz
sudo rm x-cart-5.4.0.10-en.tgz

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/xcart thư mục thành www-data.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/xcart

Điều hướng đến example.com/install.php trong trình duyệt web của bạn và làm theo hướng dẫn để hoàn  tất cài đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *