Cách cài và cấu hình TaskBoard trên Ubuntu 16.04

1. Giới thiệu

TaskBoard là một công cụ mã nguồn mở và miễn phí có thể được sử dụng để theo dõi những công việc cần phải hoàn thành. TaskBoard priority có thể dễ dàng điều chỉnh và hoạt động trên hầu hết các máy chủ web. Hướng dẫn này, mình sẽ giải thích cách cài đặt và cấu hình TaskBoard trên máy chủ Ubuntu 16.04.

Điều kiện cần:

  • Phiên bản máy chủ Vultr Ubuntu 16.04
  • Người dùng không root với quyền, sudo thiết lập trên máy chủ của bạn.
  • Địa chỉ tĩnh IP 192.168.15.110 đã được định cấu hình trên hệ thống của bạn.

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Trước tiên, hãy cập nhật hệ thống của bạn lên phiên bản mới nhất ổn định bằng cách chạy lệnh sau:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y
sudo reboot

Bước 2: Cài đặt Apache, SQLite và PHP

Trước khi bắt đầu, bạn sẽ cần cài đặt máy chủ web Apache, PHP 7, cơ sở dữ liệu SQLite và các hệ thống bắt buộc khác thư viện trên máy chủ của mình.

Bạn có thể cài đặt chúng bằng cách chạy lệnh sau:

sudo apt-get install apache2 apache2-bin apache2-data apache2-mpm-prefork libaio1 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libdbi-perl libhtml-template-perl libterm-readkey-perl libwrap0 ssl-cert tcpd libapache2-mod-php7.0 php7.0-cli php7.0-common php7.0-json php7.0-readline php7.0-sqlite sqlite

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3: Tải xuống và cài đặt TaskBoard

Bạn có thể tải xuống phiên bản TaskBoard mới từ GitHub bằng  wgetlệnh:

wget https://github.com/kiswa/TaskBoard/archive/master.zip

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tệp lưu trữ đã tải xuống bằng lệnh sau:

unzip master.zip

Tiếp theo, thay đổi giải nén tên thư mục thành  taskboard.

mv TaskBoard-master taskboard

Cài đặt gốc của PHP subsoser bằng Composer.

cd taskboard
sudo ./build/composer.phar install

Di chuyển  taskboardthư mục đến  /var/www/html/.

sudo mv taskboard /var/www/html/

Set hợp đồng các quyền trên  taskboardthư mục.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/taskboard

Bước 4: Định cấu hình Apache cho TaskBoard

Tạo mới tập tin cấu hình máy chủ ảo cho TaskBoard. Bạn có thể thực hiện công việc này bằng lệnh sau:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/taskboard.conf

Thêm các dòng sau:

<VirtualHost *:80>
   ServerName 192.168.15.110
   DocumentRoot /var/www/html/taskboard
 <Directory /var/www/html/taskboard>
   Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
   AllowOverride All
   Require all granted
 </Directory>ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/taskboard-error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/taskboard-access.log combined
</VirtualHost>

Lưu tệp và bật máy chủ ảo bằng lệnh sau:

sudo a2ensite taskboard

TaskBoard sử dụng một tập tin  .htaccess, vì vậy bạn cũng sẽ phải kích hoạt cả mô-đun  mod_expiresvà  mod_rewrite.

sudo a2enmod expires
sudo a2enmod rewrite

Tiếp theo, tải lại dịch vụ Apache để những thay đổi này có hiệu lực:

sudo service apache2 reload

Bước 5: Kết luận

Bây giờ cài xong, bạn có thể tiến hành truy cập vào giao diện web TaskBoard.

Mở trình duyệt yêu cầu web của bạn và nhập URL  http://192.168.15.110. Đăng nhập vào TaskBoard bằng tên người dùng và mật khẩu mặc định  admin. Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy trang tổng quan. Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *