Cách Install Cachet trên VPS CentOS 7

Cachet là một bộ đệm là một hệ thống trang trạng thái nguồn mở được viết bằng PHP.  Một số yêu cầu nhất định khi sử dụng đó là:

  • Git
  • Phiên bản PHP 5.5.9 trở lên
  • Máy chủ HTTP có hỗ trợ PHP.
  • Cơ sở dữ liệu hỗ trợ: MySQL / MariaDB, PostgreSQL hoặc SQLite.
  • VPS CentOS 7

Nào bây giờ hãy bắt đầu:

Kiểm tra phiên bản CentOS.

cat /etc/centos-release
# CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)

Tạo một tài khoản non-root có quyền sudo:

useradd -c “John Doe” johndoe && passwd johndoe
usermod -aG wheel johndoe
su – johndoe

LƯU Ý : Thay thế johndoe bằng tên người dùng của bạn.

Thiết lập múi giờ.

timedatectl list-timezones
sudo timedatectl set-timezone ‘Region/City’

Đảm bảo rằng hệ thống của bạn được cập nhật.

sudo yum update -y
sudo yum install -y wget curl vim git

Vô hiệu hóa SELinux và Tường lửa.

sudo setenforce 0
sudo systemctl stop firewalld
sudo systemctl disable firewalld

Cài đặt PHP và các phần mở rộng PHP cần thiết

Thiết lập repo YUM Webtatic.

sudo rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

Cài đặt PHP và các phần mở rộng PHP cần thiết.

sudo yum install -y php70w php70w-cli php70w-fpm php70w-common php70w-xml php70w-gd php70w-zip php70w-mbstring php70w-mysql php70w-pgsql php70w-sqlite3 php70w-mcrypt php70w-apc

Kiểm tra phiên bản.

php –version
# PHP 7.0.30 (cli) (built: Apr 28 2018 08:14:08) ( NTS )

Bắt đầu và kích hoạt PHP-FPM.

sudo systemctl start php-fpm.service
sudo systemctl enable php-fpm.service

Cài đặt MariaDB và tạo cơ sở dữ liệu:

Thiết lập repo MariDB. Chạy sudo vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repovà điền nó với những điều sau đây.

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = https://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB.

sudo yum install -y MariaDB-server MariaDB-client

Kiểm tra phiên bản.

mysql –version
# mysql Ver 15.1 Distrib 10.2.16-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Bắt đầu và kích hoạt MariaDB.

sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service

Chạy mysql_secure_installation để cải thiện bảo mật và đặt mật khẩu cho rootngười dùng MariaDB .

sudo mysql_secure_installation

Kết nối với vỏ MariaDB với tư cách là rootngười dùng.

mysql -u root -p
# Enter password:

Tạo một cơ sở dữ liệu và người dùng MariaDB trống cho Bộ đệm và ghi nhớ thông tin đăng nhập.

CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL ON dbname.* TO ‘username’ IDENTIFIED BY ‘password’;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT

Cài đặt và cấu hình Nginx
Cài đặt Nginx.

sudo yum install -y nginx

Kiểm tra phiên bản.

nginx -v
# nginx version: nginx/1.12.2

Bắt đầu và kích hoạt Nginx.

sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service

Cấu hình Nginx. Chạy sudo vim /etc/nginx/conf.d/cachet.conf và điền tệp với cấu hình sau.

server {
listen 80;
listen [::]:80;

server_name status.example.com; # Check this
root /var/www/cachet/public; # Check this

index index.php;

location / {
try_files $uri /index.php$is_args$args;
}

location ~ \.php$ {
include fastcgi_params;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; # Check this
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_keep_conn on;
}
}

Kiểm tra cấu hình.

sudo nginx -t

Tải lại Nginx.

sudo systemctl reload nginx.service

Cài đặt trình soạn thảo
Cài đặt Trình soạn thảo trên toàn cầu.

php -r “copy(‘https://getcomposer.org/installer’, ‘composer-setup.php’);”
php -r “if (hash_file(‘SHA384’, ‘composer-setup.php’) === ‘544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061’) { echo ‘Installer verified’; } else { echo ‘Installer corrupt’; unlink(‘composer-setup.php’); } echo PHP_EOL;”
php composer-setup.php
php -r “unlink(‘composer-setup.php’);”
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Kiểm tra phiên bản.

composer –version
# Composer version 1.6.5 2018-05-04 11:44:59

Cài đặt Cachet

Tạo một thư mục gốc tài liệu.

sudo mkdir -p /var/www/cachet

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/cachet thư mục thành johndoe.

sudo chown -R johndoe:johndoe /var/www/cachet
Tải xuống mã nguồn Bộ đệm với Git và kiểm tra bản phát hành được gắn thẻ mới nhất .

cd /var/www/cachet
git clone https://github.com/cachethq/Cachet.git .
git tag -l
git checkout v2.3.15
Sao chép .env.example vào .env tập tin và cấu hình cơ sở dữ liệu và APP_URLcài đặt trong .env.

cp .env.example .env
vim .env

composer install –no-dev -o

Đặt khóa ứng dụng.

php artisan key:generate

Cài đặt bộ đệm.

php artisan app:install

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/cachet thư mục thành nginx.

sudo chown -R nginx:nginx /var/www/cachet
Chạy sudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf và thiết lập người dùng và nhóm nginx. Ban đầu, nó sẽ được đặt thành apache.

sudo vim /etc/php-fpm.d/www.conf
# user = nginx
# group = nginx

Khởi động lại PHP-FPM.

sudo systemctl restart php-fpm.service

ok vậy là đã hoàn thành chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *