Cách thiết lập máy chủ WebDAV bằng Apache trên CentOS 7

Bước một: Cập nhật hệ thống

sudo yum install epel-release
sudo yum update -y
sudo shutdown -r now

Sau khi khởi động lại, sử dụng cùng một người dùng sudo để đăng nhập.

Bước hai: Cài đặt Apache

Cài đặt Apache bằng YUM:

sudo yum install httpd

Vô hiệu hóa trang chào mừng mặc định của Apache:

sudo sed -i 's/^/#&/g' /etc/httpd/conf.d/welcome.conf

Ngăn máy chủ web Apache hiển thị các tệp trong thư mục web:

sudo sed -i "s/Options Indexes FollowSymLinks/Options FollowSymLinks/" /etc/httpd/conf/httpd.conf

Khởi động máy chủ web Apache:

sudo systemctl start httpd.service
sudo systemctl enable httpd.service

Bước ba: Thiết lập WebDAV

Đối với Apache, có ba mô-đun liên quan đến WebDAV sẽ được tải theo mặc định khi máy chủ web Apache bắt đầu. Bạn có thể xác nhận rằng với lệnh này:

sudo httpd -M | grep dav

Bạn nên được trình bày với:

dav_module (shared)
dav_fs_module (shared)
dav_lock_module (shared)

Tiếp theo, tạo một thư mục dành riêng cho WebDAV:

sudo mkdir /var/www/html/webdav
sudo chown -R apache:apache /var/www/html
sudo chmod -R 755 /var/www/html

Vì mục đích bảo mật, bạn cần tạo tài khoản người dùng, giả sử đó là “user001”, để truy cập máy chủ WebDAV, sau đó nhập mật khẩu mong muốn của bạn. Sau đó, bạn sẽ sử dụng tài khoản người dùng này để đăng nhập vào máy chủ WebDAV của mình.

sudo htpasswd -c /etc/httpd/.htpasswd user001

Sửa đổi chủ sở hữu và quyền để tăng cường bảo mật:

sudo chown root:apache /etc/httpd/.htpasswd
sudo chmod 640 /etc/httpd/.htpasswd

Bước bốn: Tạo một máy chủ ảo cho WebDAV

sudo vi /etc/httpd/conf.d/webdav.conf

Điền tệp với:

DavLockDB /var/www/html/DavLock
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /var/www/html/webdav/
  ErrorLog /var/log/httpd/error.log
  CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
  Alias /webdav /var/www/html/webdav
  <Directory /var/www/html/webdav>
    DAV On
    AuthType Basic
    AuthName "webdav"
    AuthUserFile /etc/httpd/.htpasswd
    Require valid-user
  </Directory>
</VirtualHost>

Lưu và thoát:

:wq!

Khởi động lại Apache để thay đổi có hiệu lực:

sudo systemctl restart httpd.service

Bước năm: Sửa đổi quy tắc tường lửa

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload

Bước sáu: Kiểm tra chức năng của máy chủ WebDAV từ máy cục bộ

Để tận dụng lợi thế của WebDAV, bạn cần sử dụng một máy khách đủ điều kiện. Ví dụ: bạn có thể cài đặt chương trình có tên là cadaver trên máy tính để bàn CentOS 7:

sudo yum install cadaver

Đã cài đặt cadaver, sử dụng lệnh sau để truy cập máy chủ WebDAV:

cadaver http://<your-server-ip>/webdav/

Sử dụng tên người dùng “user001” và mật khẩu bạn thiết lập trước đó để đăng nhập.

Trong shell cadaver, bạn có thể tải lên và sắp xếp các tệp theo ý muốn. Dưới đây là một số ví dụ.

Để tải lên tệp cục bộ “/home/user/abc.txt” lên máy chủ WebDAV:

dav:/webdav/> put /home/user/abc.txt

Để tạo thư mục “dir1” trên máy chủ WebDAV:

dav:/webdav/> mkdir dir1

Để thoát khỏi cadaver:

dav:/webdav/> exit

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cadaver, bạn có thể tra cứu hướng dẫn sử dụng cadaver trong shell Bash:

man cadaver

hoặc là

cadaver -h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *