Cài đặt eSpeak trên Debian 10

1. eSpeak là gì?

eSpeak có thể tạo các tệp âm thanh chuyển văn bản thành giọng nói (TTS). Điều này hữu ích cho nhiều mục đích, chẳng hạn như tạo các bài kiểm tra CAPTCHA có thể nghe được.

2. Cài đặt Espeak

  • Đăng nhập với tư cách người dùng root .
  • Cài đặt eSpeak

# apt install espeak

3. Test eSpeak

Tạo một tệp WAV thử nghiệm với các tham số sau.

  • Output file: /tmp/espeak-talk.wav
  • Content: Speak the letters y j w c t j
  • Word gap: 60
  • Pitch: 70
  • Speed: 100

# espeak “y j w c t j” -w /tmp/espeak-talk.wav -g 60  -p 70 -s 100

4. Tùy chọn eSpeak khác

eSpeak hỗ trợ nhập tệp văn bản. Tạo /tmp/example.txt

# echo “The quick brown fox jumps over the lazy dog.” > /tmp/example.txt

Tạo tập tin WAV.

# espeak -f /tmp/example.txt -w /tmp/example.wav

eSpeak hỗ trợ các giọng nói khác nhau. Liệt kê các giọng nói được cài đặt.

# espeak –voices

Sử dụng các tham số -v để tạo ra một tập tin âm thanh ví dụ:

# espeak -v af -f /tmp/example.txt -w /tmp/exampleaf.wav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *