Cài đặt kernel 4.19.x trên Debian 8

Để nâng cấp kernel của bạn lên 4.19.x trên VPS Debian 8, bạn có thể sử dụng putty và chạy lệnh như sau:

echo '
#!/bin/bash

# Add GPG Key
wget -O - -q https://debian.choopalabs.com/debian.choopalabs.com.gpg.key | apt-key add - 

# Add Vultr Kernel Repo
echo deb http://debian.choopalabs.com/repo/ jessie main >> /etc/apt/sources.list

# Install Vultr 4.19 Kernel
apt-get install -t jessie linux-image
apt-get install -t jessie linux-headers

# Remove old kernel
apt-get autoremove -y
rm -f /root/install-kernel.sh
' > /root/install-kernel.sh
chmod +x /root/install-kernel.sh
/root/install-kernel.sh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *