Cài đặt kernel 4.19.x trên VPS Debian 8

Để nâng cấp Kernel 4.19.x trên VPS Debian 8, các bạn sẽ cần phải cài đặt bản sao  và dán khối mã sau vào cửa sổ máy khách PuTTY hoặc SSH của bạn khi đăng nhập vào máy chủ và nhấn enter. Điều này sẽ tự động cài đặt các gói cần thiết, khóa gpg, repo, kernel và các tiêu đề, sau đó loại bỏ kernel cũ cho bạn. Sau đó khởi động lại máy chủ và bạn sẽ vào kernel mới.

echo '
#!/bin/bash

# Add GPG Key
wget -O - -q https://debian.choopalabs.com/debian.choopalabs.com.gpg.key | apt-key add - 

# Add Vultr Kernel Repo
echo deb http://debian.choopalabs.com/repo/ jessie main >> /etc/apt/sources.list

# Install Vultr 4.19 Kernel
apt-get install -t jessie linux-image
apt-get install -t jessie linux-headers

# Remove old kernel
apt-get autoremove -y
rm -f /root/install-kernel.sh
' > /root/install-kernel.sh
chmod +x /root/install-kernel.sh
/root/install-kernel.sh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *