Cài đặt máy chủ Minecraft trên CentOS 7

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập máy chủ Minecraft trên VPS CentOS 7 x64.

– Yêu cầu:

  • Putty SSH Client
  • Máy chủ VPS RAM 1GB được cài đặt CentOS 7 x64.

– Cài đặt:

Để tạo một máy chủ Minecraft bạn đăng nhập vào Máy chủ VPS RAM CentOS 7  và tạo lệnh

ssh root@ip.ip.ip.ip
[root@vultr ~]# yum install java-1.6.0-openjdk
<some output here>
Is this ok [y/N]: y

Mở cổng máy chủ Minecraft trong firewalld.

firewall-cmd –zone=public –permanent –add-port=25565/tcp
firewall-cmd –reload

Tạo người dùng để chạy máy chủ Minecraft của bạn. 

adduser mcserver
#set a secure password.
passwd mcserver
#this allows you to run screen while su’d from root for the next step
chown mcserver `tty`

Bây giờ hãy thay đổi người dùng và cài đặt Minecraft! Thay đổi wgetURL phù hợp cho các phiên bản Minecraft mới hơn.

su – mcserver
mkdir minecraft
cd minecraft
wget -O minecraft_server.jar https://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/1.11.2/minecraft_server.1.11.2.jar
chmod +x minecraft_server.jar
screen
echo “eula=true” > eula.txt
#start your Minecraft Server
java -Xmx768M -Xms768M -jar minecraft_server.jar nogui

OK vậy là máy chủ VPS Minecraft của bạn hiện đã hoạt động. Chúc các bạn thành công.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *