Cài đặt PaperSpigot trên Debian 10

Những thứ cần chuẩn bị:

  • 1 VPS Debian 10
  • Tạo một người dùng sudo tên là paperuser

1. Cài đặt Java

Cài đặt OpenJDK

$ sudo apt install openjdk-11-jre-headless -y

2. Cài đặt Screen

Màn hình là một tiện ích GNU cho phép máy chủ PaperSpigot chạy trong nền.

$ sudo apt install screen -y

3. Tạo tập tin Swap

PaperSpigot yêu cầu một tệp swap để đáp ứng các yêu cầu về RAM. Thay thế 1G trong lệnh bên dưới bằng kích thước tệp hoán đổi mong muốn của bạn.

$ sudo fallocate -l 1G /swapfile

Đặt quyền.

$ sudo chmod 600 /swapfile

Phân bổ không gian hoán đổi.

$ sudo mkswap /swapfile

Bật trao đổi.

$ sudo swapon /swapfile

Sửa đổi / etc / fstab để gắn tệp hoán đổi khi khởi động.

$ sudo nano /etc/fstab

Nối dòng này vào tập tin.

/swapfile   none    swap    sw    0   0

4. Cài đặt PaperSpigot

Chuyển sang paperuser thư mục home.

$ cd ~

Tạo và thay đổi thư mục 

$ mkdir paper
$ cd paper

Tải xuống bản dựng mới nhất của PaperSpigot về paperclip.jar .

$ wget -O paperclip.jar https://papermc.io/ci/job/Paper/lastSuccessfulBuild/artifact/paperclip.jar

Tạo một kịch bản khởi động cho máy chủ của bạn.

$ nano start.sh

Dán đoạn script này vào start.sh . Thay thế 1024M bằng dung lượng RAM được cài đặt trên máy chủ của bạn.

#!/bin/sh

java -Xms512M -Xmx1024M -jar paperclip.jar

Thực hiện start.sh thực thi.

$ chmod +x start.sh

Đồng ý với Minecraft EULA.

$ echo "eula=true" > eula.txt

5. Khởi động máy chủ

Bắt đầu một phiên bản màn hình để chạy máy chủ trong nền.

$ screen -S "My PaperSpigot Server"

Chạy khởi động.

$ cd ~/paper
$ ./start.sh

Để thoát khỏi cửa sổ màn hình, nhấn CTRLA, sau đó nhấn D. Nếu bạn muốn mở lại cửa sổ, sử dụng lệnh screen -r.

OK như vậy là mình đã hướng dẫn setup xong phần cài đặt PaperSpigot trên VPS Debian 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *