Cài đặt R trên Debian 10

R là ngôn ngữ lập trình thường được các nhà thống kê sử dụng vì khả năng của nó trong tính toán thống kê. Hướng dẫn này mô tả cách cài đặt R trên Debian 10.

1. Cài đặt R

Cài đặt R

$ sudo apt install r-base -y

2. Kiểm tra cài đặt

$ R

Bạn sẽ thấy đầu ra như sau:

R version 3.5.2 (2018-12-20) -- "Eggshell Igloo"
Copyright (C) 2018 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

Để thoát R, gõ:

q()

Sau đó nhấn ENTER.

3. Cài đặt gói

 

$ R

 

4. Bản demo với txtplot

Các txtplot thư viện lon ra nhiều loại khác nhau của các bảng xếp hạng trong ASCII.

Bắt đầu

$ R

Cài đặt gói txtplot .

> install.packages('txtplot')

Tải gói txtplot .

> library('txtplot')

Sử dụng dataset mặc định của R.

> txtplot(cars[,1], cars[,2], xlab = 'speed', ylab = 'distance')

Đầu ra trông như thế này:

   +----+-----------+------------+-----------+-----------+--+
 120 +                          *  +
   |                            |
d 100 +                          *  +
i   |                  *        * |
s 80 +             *     *          +
t   |                    * *  *  *  |
a 60 +             * *   *  *   *    +
n   |            *     * * * *       |
c 40 +        *    * *  * *  * *       +
e   |     *   * * * * * *             |
  20 +      *  * * *    *             +
   | *   *  *                     |
  0 +----+-----------+------------+-----------+-----------+--+
      5     10      15     20     25  
                speed              

5. Nhận trợ giúp

Sử dụng lệnh trợ giúp để tìm hiểu thêm về thư viện. Ví dụ: để tìm hiểu thêm về thư viện txtplot , hãy chạy lệnh sau.

> help(txtplot)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *