Cách Install Cachet trên VPS CentOS 7

Cachet là một bộ đệm là một hệ thống trang trạng thái nguồn mở được viết bằng PHP.  Một số yêu cầu nhất định khi...

Cách cài đặt osTicket trên Debian 10

1. OS ticket là gì? osTicket là một hệ thống bán vé hỗ trợ khách hàng nguồn mở. Mã nguồn osTicket được lưu trữ công khai trên Github . Trong...