Cài đặt eSpeak trên Debian 10

1. eSpeak là gì? eSpeak có thể tạo các tệp âm thanh chuyển văn bản thành giọng nói (TTS). Điều này hữu ích cho nhiều mục...