Thay đổi tên máy chủ trên Debian?

1. Cách để thay đổi tên máy chủ trên Debian?

Bước 1: Kiểm tra tên máy chủ với hostname.

$ hostname
olddog

Bạn cũng có thể sử dụng hostnamectl.

$ hostnamectl
Static hostname: olddog
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 35ce0ea8e7e14d5da70beb7726f11df1
Boot ID: 5e03561d1ea54d20b9f39d686f64d4b7
Virtualization: qemu
Operating System: Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Kernel: Linux 4.9.0-12-amd64
Architecture: x86-64

Bước 2: Thay đổi tên máy chủ

Thay đổi tên máy chủ thành newtricks .

$ sudo hostnamectl set-hostname newtricks

Bước 3: Cập nhật / etc / host

$ sudo nano /etc/hosts

Từ:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 guest.guest guest

Đến:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 newtricks.example.com newtricks

Bước 4: Xác nhận thay đổi

Kiểm tra sự thay đổi của bạn với hostnamectlvà hostname.

$ hostnamectl
Static hostname: newtricks
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 35ce0ea8e7e14d5da70beb7726f11df1
Boot ID: 5e03561d1ea54d20b9f39d686f64d4b7
Virtualization: qemu
Operating System: Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Kernel: Linux 4.9.0-12-amd64
Architecture: x86-64

$ hostname
newtricks
$ hostname -f
newtricks.example.com

Bước 5: Cập nhật DNS

Tên máy chủ của bạn được thay đổi và sẵn sàng để sử dụng. Tuy nhiên bạn cần thực hiện các bước thay đổi lại DNS tại các công ty đăng ký tên miền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *