Lỗi Nginx empty error log là gì? Cách fix lỗi

1. Lỗi Nginx Empty Error Log là gì?

Lỗi Nginx Empty Error Log là tình trạng lỗi  mà trong đó file nhật ký lỗi của Nginx (error log) không chứa bất kỳ thông tin lỗi nào. Ngay cả khi bạn biết rằng có sự cố đang xảy ra với server của bạn. Điều này sẽ khiến việc chẩn đoán và khắc phục lỗi trở nên khó khăn vì bạn không có thông tin chi tiết về lỗi để dựa vào.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi Nginx empty error log?

  • Cấu hình nhật ký lỗi không chính xác: Đường dẫn hoặc mức độ ghi nhật ký không đúng.
  • Quyền truy cập không đủ: Người dùng Nginx không có quyền ghi vào file nhật ký.
  • Đĩa cứng đầy: Đĩa cứng đầy khiến Nginx không thể ghi nhật ký.
  • File nhật ký bị khóa: File nhật ký đang bị khóa bởi quá trình khác.
  • Cấu hình log_format không chính xác: Lỗi trong định dạng nhật ký.
  • Nginx không khởi động hoặc chạy đúng cách: Nginx gặp sự cố khi khởi động hoặc chạy.
  • Lỗi trong các file cấu hình được include: Các file cấu hình nhập thêm có lỗi hoặc không đúng.

3. Cách fix lỗi Nginx Empty Error Log?

Cách 1:

Bước 1: Mở tệp cấu hình rsyslog

#vi /etc/rsyslog.conf

Bước 2: Thêm dòng sau vào trước dòng$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf

$ModLoad imfile

Bước 3: Tạo một tệp mới cho cấu hình nginx rsyslog

#vi /etc/rsyslog.d/nginx.conf

Bước 4: Cập nhật các dòng sau.

# error log
$InputFileName /var/log/nginx/error.log
$InputFileTag nginx:
$InputFileStateFile stat-nginx-error
$InputFileSeverity error
$InputFileFacility local6
$InputFilePollInterval 1
$InputRunFileMonitor

# access log
$InputFileName /var/log/nginx/access.log
$InputFileTag nginx:
$InputFileStateFile stat-nginx-access
$InputFileSeverity notice
$InputFileFacility local6
$InputFilePollInterval 1
$InputRunFileMonitor

Bước 5: Khởi động lại dịch vụ rsyslog

#service rsyslog restart
Cách 2:

Kiểm tra cấu hình nhật ký lỗi: Mở file cấu hình chính của Nginx (nginx.conf) hoặc các file cấu hình site-specific và kiểm tra dòng cấu hình error_log.

error_log /var/log/nginx/error.log warn;

Kiểm tra quyền truy cập vào file nhật ký: Đảm bảo rằng người dùng Nginx có quyền ghi vào file nhật ký lỗi.

sudo chown nginx:nginx /var/log/nginx/error.log
sudo chmod 644 /var/log/nginx/error.log

Kiểm tra dung lượng đĩa: Sử dụng lệnh df -h để kiểm tra dung lượng đĩa và giải phóng dung lượng nếu cần.

df -h

Kiểm tra các cấu hình liên quan:

Đảm bảo rằng không có lỗi cú pháp trong cấu hình Nginx bằng cách sử dụng lệnh:

sudo nginx -t

Kiểm tra và khởi động lại Nginx: Kiểm tra trạng thái của Nginx và khởi động lại nếu cần thiết.

sudo systemctl status nginx
sudo systemctl restart nginx

Xem lại file nhật ký hệ thống: Kiểm tra các file nhật ký hệ thống (/var/log/syslog hoặc /var/log/messages) để xem có bất kỳ lỗi nào liên quan đến Nginx.

4. Kết luận:

Trên đây là bài viết Lỗi Nginx empty error log là gì? Cách fix lỗi – chúc các bạn sửa lỗi thành công.

Related Posts

Lỗi Service Host Sysmain 100 Disk Là Gì? Và Cách Fix

1. Lỗi Service Host Sysmain 100 Disk Là Gì? Lỗi “Service Host: SysMain 100% Disk” xảy ra khi dịch vụ SysMain (trước đây gọi là Superfetch) sử…

Xử lý lỗi “The Media is Write Protected”

1. Lỗi The Media is Write Protected là gì? Lỗi “The media is write protected” có nghĩa là phương tiện lưu trữ bạn đang cố gắng ghi…

Cách xử lý lỗi invalid host header?

1. Lỗi invalid host header là gì? Lỗi “invalid host header” là một thông báo từ máy chủ web (hosting) khi không nhận dạng hoặc không chấp…

Express js là gì?

1. Express js là gì? Express.js là một khung ứng dụng web mã nguồn mở và miễn phí dành cho Node.js. Nó được sử dụng để thiết…

Khắc phục lỗi destination host unreachable?

1. Lỗi destination host unreachable là gì? “Lỗi destination host unreachable” là một thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được khi bạn cố gắng kết…

Fix Lỗi the cloud file provider is not running

1. Lỗi the cloud file provider is not running là gì? Lỗi “The cloud file provider is not running” thường xuất hiện khi có sự cố với…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *