Hoisting trong javascript là gì? Ví dụ về Hoisting javascript?

1. Hoisting javascript là gì?

Hoisting là hành vi mặc định của JavaScript về việc di chuyển các khai báo lên đầu để compiled hay thực thi code của bạn. Cụ thể khi một file javascript compiled bởi browser, nhưng trước khi nó thực sự executed thì Function declaration sẽ được stored in memory và được đẩy lên nhưng chính xác ta vẫn nhìn nó vẫn ở vị trí cũ. Và khi javascript file thực sự run thì browser thực sự đã biết những function đó trước khi đọc code của file javascript.

2. Ví dụ về Hoisting javascript?

Ví dụ, nếu bạn khai báo một biến trong một hàm như sau:

function example() { console.log(myVariable); var myVariable = 10; } example();

Thì bộ máy thực thi sẽ hiểu như sau:

function example() {
var myVariable;
console.log(myVariable);
myVariable = 10;
}

example();

Do đó, giá trị của biến myVariable sẽ là undefined thay vì bị lỗi ReferenceError.

Tuy nhiên, hoisting chỉ áp dụng với các biến được khai báo bằng var, letconst trong phạm vi của một function hoặc một block scope. Các biến được khai báo bằng var sẽ được hoisted lên đầu phạm vi của function, còn các biến được khai báo bằng letconst sẽ không được hoisted và sẽ bị lỗi ReferenceError nếu truy cập trước khi được khai báo.

>> Hosting js là gì? Tìm hiểu hosting JS

Related Posts

Khắc phục lỗi destination host unreachable?

1. Lỗi destination host unreachable là gì? “Lỗi destination host unreachable” là một thông báo lỗi mà bạn có thể nhận được khi bạn cố gắng kết…

Fix Lỗi the cloud file provider is not running

1. Lỗi the cloud file provider is not running là gì? Lỗi “The cloud file provider is not running” thường xuất hiện khi có sự cố với…

Cách chỉnh sửa Zone Editor trong cPanel

1. Cách chỉnh sửa Zone Editor trong cPanel – Xem bản ghi DNS: Bước 1: Đăng nhập vào cPanel của bạn. – Đảm bảo đăng nhập bằng…

Đổi mật khẩu quản trị Moodle thông qua PhpMyAdmin

1. Sử dụng PhpMyAdmin để đặt lại Mật khẩu/Tên người dùng Bước 1: Đăng nhập vào phpMyAdmin cPanel hosting sẽ có tiện ích cơ sở dữ liệu…

Cách di chuyển WordPress từ thư mục con sang thư mục gốc

1. Chuẩn bị cài đặt WordPress của bạn để di chuyển Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress của bạn . Ví dụ. Bước 2: Từ bảng…

Hướng dẫn hạn chế quyền truy cập bằng .htaccess và Trình quản lý từ chối IP

Kiểm soát truy cập là một phần quan trọng trong việc quản lý quyền truy cập của khách truy cập vào trang web của bạn. Khách truy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *